2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายระหว่าง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ตลอดจนถึงระดับจังหวัด และประเทศเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิผู้บริโภค
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชาติพันธุ์ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และให้เกิดความรัก และสามัคคี
3. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา
4. เพื่อสืบสานตำนานกะเหรี่ยงในจังหวัดลำพูน
5. เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ และองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของกะเหรี่ยงต่อที่สาธารณชน

ที่อยู่สำนักงาน ::  99 หมู่ 8 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก :: วรวุฒิ ดอกแก้วนาค
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  085 – 6227723
E-mail :: 
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

 1. นายศุภสวัสดิ์ ยอดคำ กรรมการ/คณะทำงาน
2. ร.ต.ต.ประทวน แก้วตา กรรมการ/คณะทำงาน
3. นายธานี หวันฮ้อ กรรมการ/คณะทำงาน
4. นส.ฉันทกาน ยะวา กรรมการ/คณะทำงาน
5. นางสาวจุทามาส ศีลธรรม กรรมการ/คณะทำงาน
6. นายอโนเชาว์ วงศ์จันทร์ติ๊บ กรรมการ/คณะทำงาน
7. นายกรกช วรนาทศิริกุล กรรมการ/คณะทำงาน
8. นายวรวุฒิ ดอกแก้วนาค ที่ปรึกษา/คณะทำงาน

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-