2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มเอ็มลี้รักสุขภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความหลากหลายทางเพศในอำเภอลี้เข้าถึงบริการการดูแลรักษา
2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เรื่องสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพและสิทธิของผู้บริโภค
3. เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ

ที่อยู่สำนักงาน ::  111 หมู่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  สมบูรณ์ แก้วมณี
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  093 – 2755034
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายสมบูรณ์ แก้วมณี
2. นายนนทกานต์ แสนแก้ว
3. นายสมเกียรติ มูลหนิ้ว
4. นายดนัย สมหนู
5. นายนริศ เทพสนิท
6. นายดิเลก วิรุณพันธ์
7. นายนัทรวัฒน์ บางโป่ง
8. นายภัทรธาดา ตระการวุฒิวรชัย
9. นายถวิล โปธา
10. นายอนิรุต ตั๋นตี้

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-