2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ขนาด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพสตรีให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมภูมอปัญญาท้องถิ่น คงไว้ซึ่งวิถีชนเผ่า อาชีพ ประเพณี และวัฒนธรรมสืบไป
3. เพื่อกระจายงานให้แก่สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
4. เพื่อให้สมาชิกมีความสามัคคี ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้รู้ถึงสิทธิพึงมีพึงได้จากการเป็นผู้บริโภค และร่วมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภค ช่องทางการร้องเรียนเมื่อเกิดความเสียหาย

ที่อยู่สำนักงาน ::  99 หมู่ที่ 8 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  พรทิพา ดอกแก้วนาค
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  081 – 9618741
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางพรทิพา ดอกแก้วนาค
2. นางโสภา ขนาดกนก
3. นางมณฑา น้อยก้อน
4. นางจันทร์ เขาทองพันธ์
5. นางกริยา เกษมศรีมาลัย

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-