2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้บริโภคทุกคนเข้าถึงและได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม
2. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเท่าเทียม เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน
3. เพื่อรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการลดผู้ติดเชื้อรายใหม่และ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
4. เพื่อให้อาสาสมัครคนทำงานมีความสุข ในการทำงานกับกลุ่ม เครือข่าย เกิดความความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานทุกระดับ
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพให้กับกลุ่ม/องค์กรผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพขั้นพื้นฐานและยกระดับเป็นองค์กรขั้นมีสิทธิ
6. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้ภาคีหุ้นส่วนสามารถพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่จังหวัด
7. เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่เน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้บริโภคระดับจังหวัด

ที่อยู่สำนักงาน ::  124/50 ถ.ท่าคราวน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  054-222539

โทรสาร :: 054-222539

ผู้ประสานงานหลัก ::
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  083-1529359
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี