2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มทานตะวัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อในอำเภอทุกคนได้เข้าถึงบริการและดูแลรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวและผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาแกนนำกลุ่มสามารถพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้น เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิ

ที่อยู่สำนักงาน ::  23 ม.5 ตำบลบ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  085-0321750
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายบุญมี วงค์เครือใจ
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  085-0319946
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี