2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ชมรมคนพิการตำบลแม่กัวะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายให้ขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมีความเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้
2. เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนกับองค์กรภาคเครือข่าย
4. เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนรู้สิทธิในด้านต่างๆให้ผู้พิการและประชาชนทั่วไป

ที่อยู่สำนักงาน ::  272 หมู่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง521710
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  089-4306954
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นาย สวัสดิ์ อินญาวงค์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  089 -4306954
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี