2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอจะนะ

8.jana

 

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอจะนะ
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ ในการสร้างความเข้มแข็งเท่าทันสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในประชาชนกลุ่มต่างๆ
3. เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนประสานงานแก้ไขปัญหาผู้บริโภค
4. เพื่อรวบรวมผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ

ที่อยู่สำนักงาน ::  74 หมู่ 4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  087-2973249
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::   นางมณี อนันทบริพงค์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  087-2973249
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางมณี อนันทบริพงค์ ผู้ประสานงาน
2. นางมาริย๊ะ อนันทบริพงค์ กรรมการ
3. นางจารุวรรณ จิตศิริ กรรมการ
4. นายกระจ่าง ชูชื่น กรรมการ
5. นายดลนิพล เหมหวัง กรรมการ
6. นางสายฝน ชุมยิ่ง กรรมการ
7. นางมยุรี เจริญ กรรมการ
8. นางสุคนธ์ ชูศรี กรรมการ
9. นางไอลดา สุขศรี กรรมการ
10. นางวินัย สหสุวรรณ กรรมการ
11. นางสกุลรัตน์ สันยาวอ กรรมการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เทศกาลต่างๆ เช่น งานอสม. ให้ข้อมูลผู้ปกครอง อสม.
2. มีการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่
3. มีการทำงานร่วมกับหน่วยงาน เช่น รพ.จะนะ ท้องถิ่น
4. มีตัวแทนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เป็นต้น

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:465