2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

สมาคมผู้บริโภคสงขลา

11.CSK

 

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค
2. ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
3. ขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ
4. พัฒนากระบวนการผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโดยรวม

ที่อยู่สำนักงาน ::  2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์ติดต่อองค์กร :: 074-254542
โทรสาร :: 074-254542

ผู้ประสานงานหลัก ::   นางสาวบารีย๊ะ ยาดำ
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  089-4666695, 084-6316179
E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :: www.consumersongkhla.org 

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายเริงชัย ตันสกุล นายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา
2. นายอับดลอาซีด หนิมุสา อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นางชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นางปรีดา หนิมุสา ประชาสัมพันธ์
5. นายรุ่งเรือง จารุมโนกุล เหรัญญิกสมาคม
6. นางสาวจุฑา สังขชาติ เลขาธิการสมาคม
7. นางสาวบารีย๊ะ ยาดำ นายทะบียนสมาคม/ปฏิคม
8. นางสาวสุชาดา ชัยเดช ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
9. นางสาวศุภวรรณ ชนะสงคราม นักวิชาการ
10. นางสาวพันธ์ วรรณบริบูรณ์ นักวิชาการ
11. นางสาวโชติมา สมัครพงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. 2540 สั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานระหว่างโครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลาและกลุ่มบริโภคเข้มแข็งสงขลาพัฒนาและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แนวทางการทำงานคุ้มครองสิทธิร่วมกับองค์กรผู้บริโภคและด้านสาธารณสุข 27 องค์กร เสนอความเห็นปรับปรุงแก้ไข พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และจัดทำข้อเสนอเจตนารมณ์บริโภคต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และผลักดันองค์การอิสระตามมาตรา 57

2. 2541-2543 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่าย 8 จังหวัด เฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด ภายใต้โครงการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค (อย. สนับสนุนงบประมาณ) และจัดเวทีระดมความเห็นต่อกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

3. 2544-2547 ร่วมกับมูลนิธิรักบ้านเกิดดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรผู้บริโภคผลักดันกฎหมายสำคัญ เช่น พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. 2545-2548 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีคุณภาพมั่นคง โดยกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม และทุกระดับ

5. 2550 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศผลักดันองค์การอิสระผู้บริโภคตามมาตรา 61 จัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และดำเนินการศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

6. 2552 ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมผู้บริโภคสงขลา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552

 

 

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:465