2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมือง

   

วัตถุประสงค์
-
ที่อยู่สำนักงาน ::  261/2 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  
โทรสาร :

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางสาววิภาดา วาสินธุ์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  089-9428922
E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1) นางสาววิภาดา วาสินธุ์ ประธาน
2) นางเรณู วงศ์ศิริ เหรัญญิก
3) นางสาวอัชชา คนล้ำ กรรมการ
4) นางเอื้อนจิต ชอบชน กรรมการ
5) นางบัวชา เศวตเวช ประชาสัมพันธ์
6) นางสาวอรพรรณ วาสินธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
7) นางบุญรอด ซุ่นห้วน กรรมการ
8) นายวินัย ทวยเจริญ กรรมการ
9) นายธนเทพ วาสินธุ์ กรรมการ
10) นางสาวสิริวรรณ สุทธิรักษ์ กรรมการ
11) นางจิตรา เมฆมุสิก กรรมการ
12) นางสาววนิดา จิรัตฐิวรุฒกุล กรรมการ
13) นายศุภรัตน์ ชุ่นห้วน กรรมการ
14) นางปราณี สุทธิราช เลขานุการ
15) นางบุญส่ง ศรีมล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
16) นางสาวสุริยา ชัยยศ ผู้ช่วยเหรัญญิก

 ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:465