2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองปัตตานี

4.muengpatani

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเมืองปัตตานีได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ถึงผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522
2. เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารความเข้าใจและส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนให้กว้างขวางขึ้น
3. เพื่อให้สมาขิกเครือข่ายสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและงดใช้สินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสม
4. เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นสื่อชักนำประชาชนในชุมชนให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
5. เพื่อให้สามาชิกทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมร่วมกัน
6.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

ที่อยู่สำนักงาน ::  14/91ม.7ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  081-7665816

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางสาวฮาซานียะ หะยีเจ๊ะอาแว
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  081-7665816
E-mail :: -
เว็บไซต์ :: -

รายชื่อคณะกรรมการ

1.น.ส.ฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว ประธาน
2.นายมะรอปี นิเด็ง รองประธาน
3.นางรอมละ ราโมง นายทะเบียน
4.นางมาเรียม ปูซู เหรัญญิก
5.นายสมัน สาเมาะ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6.นายอับดุลรอซัค แวหะลี ประชาสัมพันธ์
7.นางแวแย เจะเลาะ กรรมการ
8.นางปาลิตา หิรัญพิจิต กรรมการ
9.นางฮามีดะห์ สะแลแมกรรมการ
10.นายดือราเซะ จิกรรมการ
11.นายวันมูฮัมหมัดรุสดี เจะอาแว กรรมการ
12.น.ส.แวบะเดาะ เจะอุบง กรรมการ
13. นางนิรชา อูฒา กรรมการ
14.นางกอฟเซาะ สอเฮาะ กรรมการ
15.นางวันมาเรียม แวปิ กรรมการ
16.น.ส.ม๊ะสะหม๊ะ แวนิ กรรมการ
17.น.ส.นูรีฮัน วานิ กรรมการ
18.นางอานีซะ หมันอิ กรรมการ
19.นางสือเมาะ สามะ กรรมการ
20.นายแวฮาหมัดรอมลี แวดอเลาะ กรรมการ
21.นางกมลรัตน์ แสงจับจิต กรรมการและเลขานุการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี
-

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:465